Kuo vizija yra svarbi kasdienių tikslų kėlimui?

October 21, 2021
Domantas Alčauskas

SANTRAUKA

Šis tinklaraštis skirtas supažindinti su, mano galva, kryptingo planavimo aspektais, kurie veda veiksmingos ir prasmę teikiančios veiklos link. Esminę kryptį žmogui suteikia vizija, kuri kyla iš KODĖL. KODĖL gali būti tapatinama su asmenine misija, kuri drauge su vertybėmis ir rolėmis grindžia asmeninę gyvenimo filosofiją. Išpildyti iš savo vidaus kylančią gyvenimo filosofiją padeda savo ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų įsivardijimas, o jų siekimas galiausiai atvaizduojamas savaitiniame plane. Tinklaraštyje neteigiu, kad tai – vienintelis būdas, galintis suteikti gyvenimo kryptį, ir noriu paminėti, kad šis procesas nėra universalus, visiems pritaikomas ar galutinai išbaigtas.

TURINYS

1. KAIP VIZIJĄ PAVERSTI KASDIENIAIS TIKSLAIS?

1.1. Golden Circle

1.2. Vizija.

1.3. Misija.

1.4. Tikslų hierarchija

1.5. Savaitinis planavimas

2. PRAKTINIS PRITAIKYMAS

3. APIBENDRINIMAS

4. RESURSAI NORINTIEMS DAUGIAU

4.1. KODĖL ir KAIP atradimas

4.2. Vizija, misija, rolės

4.3. Ilgalaikiai, trumpalaikiai tikslai

4.4. Rytinė meditacija

4.5. Vakarinė meditacija/refleksija

LITERATŪROS SĄRAŠAS:

ĮVADAS

            Šiuo metu nėra bendrai nutartų vizijos ar misijos apibrėžimų, o tai įneša neaiškumo į situacijas, kai verslai ar asmenys kalba apie savo vizijas. Nėra visuomet aišku, kuo šios skiriasi nuo ilgalaikių tikslų. Vizijos neturėjimo pasekmės asmenims yra neveiksminga veikla, ilgalaikio tvarumo nebuvimas, motyvacijos stoka ar net prasmės iš vykdomos veiklos nejautimas. Šiuo tinklaraščiu siekiama į šiuos apibrėžimus įnešti daugiau aiškumo. Šis tinklaraštis taip pat skirtas padėti asmenims ar vadovams pradėti žengti pirmuosius žingsnius kryptingos ir prasmingos veiklos link. Tokiam tikslui įgyvendinti yra įvedami vizijos ir misijos sąvokų apibrėžimai, duodami realūs pavyzdžiai, pateikiama papildoma literatūra norintiems sužinoti daugiau ir pasiūlomas praktinis vizijos bei misijos konstruktų pritaikymas.

1. KAIP VIZIJĄ PAVERSTI KASDIENIAIS TIKSLAIS?

1.1. Golden Circle

Prieš kalbant apie viziją, svarbu pirma aptarti, iš kur ji kyla. Simon Sinek teigia, kad asmeninė vizija kyla iš mūsų KODĖL, o KODĖL yra mūsų praeities įsitikinimų ir vertybių suma. KODĖL turi atsakyti į klausimą „kodėl mes rytais atsikeliame ir kodėl kitiems tai turėtų rūpėti“.

            KODĖL yra „Golden Circle“ centras, po to eina KAIP, kas yra asmens ar organizacijos vertybės, kurios padeda priimti sprendimus, ir KĄ – vykdoma veikla. KODĖL, KAIP ir KĄ turi sietis vienas su kitu, jei asmenys nori pasiekti būseną, kurioje geriausiai atsiskleistų jų gebėjimai (angl. natural best). Verslo aplinkoje asmeninės ir organizacinės vertybės turi derėti, jei norima pasiekti didžiausią našumą (angl. peak perfomance).  Medžiaga apie tai, kaip atrasti „Golden Circle“, yra pateikiama resursuose.

            Vienas iš mano mėgstamiausių „Golden Circle“ pavyzdžių yra Nyderlanduose įsteigta šokolado įmonė. Jie savo įmonę įsteigė su aiškiu KODĖL ir aiškia vizija. Iš „Tony’s Chocolonely“ pateiktos misijos ir metinės veiklos dokumento aiškiai galime išskirti KODĖL, KAIP ir KĄ (nors nesu tikras, ar tai buvo padaryta sąmoningai). Įmonės „Golden Circle“ atrodo taip:

 • KODĖL ir kartu vizija: „Tony’s Chocolonely“ egzistuoja tam, kad šokoladas būtų gaminamas 100% be vergų darbo (angl. slave free). Ne tik jų, bet ir viso pasaulio šokoladas;
 • KAIP: plečiant sąmoningumą, rodant pavyzdį ir įkvepiant veikti;
 • : užsiimti konditerijos gaminių (šokolado) gamyba.

            Visos išvardintos dalys yra kongruentiškos (t.y. siejasi viena su kita), bet ir aiškiai pamatuojamos. Pateiktiems KAIP yra išskirti KPI (angl. Key Perfomance Indicators), o verslo metrikos susietos su globaliais darnaus vystymosi tikslais. KĄ ir KAIP vykdymas veda prie KODĖL išpildymo, iš ko gimsta vizija.

            Daugiau informacijos galima rasti jų metinės veiklos ataskaitoje.

1.2 Vizija

            Vizija yra mus nukreipiantis taškas, kuris skatina judėti į priekį. Aiškus „Tony’s Chocolonely“ pasaulio vaizdinys, kad pasaulio šokoladas būtų gaminamas pilnaverčių darbuotojų, o ne modernių vergų, yra gana aiškus ir leidžiantis energiją nukreipti į veiklą. Vizija yra mūsų KODĖL projekcija į ateitį. Anot Sinek, vizija – tai „konkretus ateities būsenos vaizdinys, kuris šiuo metu neegzistuoja; ateities būsena tokia patraukli, kad žmonės yra pasiryžę aukoti [save ar savo resursus] tam, kad padėtų pastūmėti viziją į priekį“ (Sinek, 2019).

            Sinek pateikia „Just Cause“ terminą ir jo apibrėžimą, tačiau šiame darbe renkuosi vartoti terminą „vizija“, kuris reiškia lygiai tą patį. Taigi, pasak Sinek, vizija sudaryta iš 5 elementų. Ji yra:

 • dėl kažko – teigiama ir optimistiška;
 • įtraukianti – atvira visiems norintiems prisidėti;
 • orientuota į pagalbą ( service) – skirta iš esmės visų kitų labui;
 • atspari – galinti atlaikyti politinius, technologinius ir kultūrinius pokyčius;
 • idealistinė – didelė, drąsi ir galiausiai nepasiekiama.

           Pagal šį apibrėžimą, dalis šiuolaikinių įmonių minimų vizijų, kaip tapti lyderiaujančia, didžiausia ar patraukliausia įmone Lietuvoje, Baltijos regione arba Europoje, neatitinka šio apibrėžimo. Man asmeniškai tokio pobūdžio vizijos skamba kaip paprasčiausi tikslai, kurie dar nesuteikia jokio aiškaus vaizdinio ir sudaro įspūdį, kad ši „vizija“  rūpi tik įmonės akcininkams. Keletas man patinkančių vizijų pavyzdžių, tarp jų ir mano, būtų tokie:

 • „Įgalinti kiekvieną žmogų ir organizaciją pasaulyje siekti daugiau“ – Bill Gates, Microsoft;
 • „Įkvėpti ir atnešti naujoves kiekvienam pasaulio atletui“ – Nike;
 • „Sukurti geresnį kasdienį gyvenimą daugeliui žmonių“ – IKEA;
 • „Įkvėpti asmenis tam, kad būtų sukurtas toks pasaulis, kuriame didžioji dauguma Lietuvoje esančių žmonių turi savo gyvenimo kryptį“ – Domantas Alčauskas.

            Turėti išgrynintą viziją – tik pradžia. Vien tik galutinio taško matymas nepadės ten nusigauti. Taip pat reikalinga atrasti, ką konkrečiai asmuo ar verslas kiekvieną dieną veiks, kad priartėtų prie vizijos. Ir čia į pagalbą ateina „misijos“ terminas

1.3. Misija

            Misija (angl. personal mission statement), pagal Stephen Covey (2020), yra „filosofija arba tikėjimas, kurio dėmesys skiriamas tam, kuo tu nori būti (charakteriui) ir ką nori daryti (kontribucijai ir pasiekimams). Misija taip pat apima vertybes ar principus, kuriais būvimas ir darymas yra pagrįsti“. Kiekvieno žmogaus ar įmonės misijos unikaliai skiriasi savo turiniu ir struktūra. Pavyzdžiui, organizacijai tai gali būti etikos kodeksas, kuris organizacijos mastu universaliai suteikia pagrindą sprendimams priimti ir yra orientuotas į veiksmą. Kai kurių žmonių misijos yra parašytos mini-konstitucijos pavidalu. Toliau perteikdamas teoriją pateiksiu savo asmeninius pavyzdžius. Tokiu būdu ne tik įnešiu daugiau aiškumo, bet ir išsamiau prisistatysiu pats.

            Mano, Domanto Alčausko, asmeninė misija skamba taip: siekiu įkvėpti žmones perimti gyvenimą į savo rankas ir padėti asmenims augti kryptingai.

Tai aš darau vadovaudamasis savo vertybėmis, kurios yra tokios:

 • aš, Domantas Alčauskas, sakau tai, ką darau, ir darau tai, ką sakau;
 • aš prisiimu atsakomybę už save ir tikiu, kad kiti padarys tą patį;
 • aš elgiuosi nuosekliai nepaisant susiklosčiusių aplinkybių;
 • aš rūpinuosi savimi ir padedu kitiems padaryti tą patį;
 • aš išreiškiu padėką asmenims, kurie man padeda skirdami laiko ir energijos.

        Kad išpildyčiau savo misiją, išsikėliau sau šias roles:

 • Atletas – nuolat plėsti savo kūno galimybes tam, kad turėčiau kuo daugiau energijos ir galėčiau ją skirti gyvenimui;
 • Studentas – mokytis kiekvieną dieną tam, kad plėsčiau savo žinias man svarbiais klausimais;
 • Koučingo specialistas – įkvėpti žmones kryptingai judėti tam, kad kurtų prasmingą savo gyvenimą;
 • Filosofas – ieškoti to, ko ieškojo didieji mąstytojai, tam, kad turėčiau pakankamai išminties priimti teisingus sprendimus;
 • Draugas – padėti draugams augti tam, kad galėčiau augti kartu su jais;
 • Pianistas – trumpam atsiriboti nuo kitų savo atsakomybių ir pasinerti į muziką tam, kad vėliau sugrįžčiau į rutiną grožio kupinomis akimis;

            Tai nėra galutinės mano rolės ar vertybės. Laikui bėgant jos kinta. Taip pat vis daugiau apie save sužinau refleksijos metu, o tai padeda toliau gryninti jas. O kad išpildyčiau kiekvieną savo rolę, keliu sau tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius tikslus. Žemiau pateiktoje diagramoje Stephen Covey pavaizduoja, kaip tai atrodo.

            Plačiau susipažinę su KODĖL ir Sinek sukurtu vizijos formavimo procesu, pastebime, kad KODĖL ir vizija yra labiau emociniai konstruktai. Jie gimsta iš asmeninių išgyvenimų ir yra veikiau paremti emocijomis negu racionalūs. O viršuje esančiame paveikslėlyje – priešingai. Misijos, rolės ir tikslai yra sugalvoti racionaliai ir jiems reikia nemažai protinės energijos. Tačiau tikslų šaknys stiebiasi į asmens ar organizacijos KODĖL.

            Kad galėtume įsivaizduoti, kaip ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai tarpusavyje siejasi,  norėsiu apžvelgti tikslų hierarchiją. Prie šito sugrįšime toliau tekste.

1.4. Tikslų hierarchija

            Plačiau susipažinę su KODĖL ir Sinek sukurtu vizijos formavimo procesu, pastebime, kad KODĖL ir vizija yra labiau emociniai konstruktai. Jie gimsta iš asmeninių išgyvenimų ir yra veikiau paremti emocijomis negu racionalūs. O viršuje esančiame paveikslėlyje – priešingai. Misijos, rolės ir tikslai yra sugalvoti racionaliai ir jiems reikia nemažai protinės energijos. Tačiau tikslų šaknys stiebiasi į asmens ar organizacijos KODĖL.

            Kad galėtume įsivaizduoti, kaip ilgalaikiai ir trumpalaikiai tikslai tarpusavyje siejasi,  norėsiu apžvelgti tikslų hierarchiją. Prie šito sugrįšime toliau tekste.

            Tikslų hierarchijos paveikslėlyje pateikiami trys tikslų lygiai (šiuo atveju pateikiamas supaprastintas variantas, kadangi net  žemo lygio tikslas gali turėti keletą hierarchinių lygių), kurie yra išskirstomi pagal trukmę: 

  1. pačiame viršuje yra aukščiausio lygio tikslas, kurį galime tapatinti su iš rolės kylančia vizija ar ilgalaikiu tikslu, išsikeltu 5-eriems metams į priekį;
  2. po to eina vidutinio lygio tikslai, kurie gali būti tapatinami su iš rolės kylančiomis vertybėmis ar vidutinio ilgumo tikslais, kuriems pasiekti reikalingi 1-5 metai;
  3. ir galiausiai – žemo lygio tikslai, kurie gali būti kasdienės veiklos, išskirtos rolei išpildyti, arba tikslai, kuriems pasiekti reikia iki 1-erių metų.

            Tikslų hierarchija padeda išskaidyti tikslų arba vertybių lygius bei pažiūrėti, ar dar yra kas nors svarbesnio už pasirinktą tikslą.

Pavyzdžiui, (nuo) nubėgti maratoną –> atrasti sveikos gyvensenos principus –> atrodyti ir jaustis gerai –> (iki) turėti daugiau energijos ir ją skirti gyvenimui.

Tai padeda priimti reikiamus sprendimus tais atvejais, kai pasikeičia situacija (pavyzdžiui, atsiranda neaiškūs čiurnos skausmai), ir vis tiek judėti galutinio tikslo link. O galutinis tikslas gali būti ne vienas. Galime turėti keletą įvairių ir laiko eigoje nežymiai besikeičiančių vizijų. Tai atrodytų šitaip:

            Pavyzdžiui, vienoje hierarchijoje yra su karjera susiję tikslai, kitoje – tikslai, susiję su šeima, o dar kitoje – laisvalaikio ar hobio hierarchijos, kurios neturi nieko bendro su prieš tai minėtomis. Iš čia skylama į dvi mokyklas: ar turėti daugiau tokių hierarchijų, ar turėti vieną bendrą hierarchiją. Turiu omenyje faktą, kad vieni asmenys išskiria šeimą, karjerą ir laisvalaikį kaip atskirus tikslus, kurie iš esmės per daug nieko bendro neturi. Kiti asmenys išskiria karjerą ar šeimą kaip aukščiausią tikslą, o kitus vidutinio lygio tikslus (finansinius, sporto ar laisvalaikio) mato kaip tai, kas padeda siekti aukščiausio tikslo. Sinek tai pavadintų vizijos plėtojimu (angl. advance our just cause). Resursuose yra nurodytas „Gyvenimo ratas“, pagal kurį pateikiami keletas gyvenimo sričių pavyzdžių. Iš šio rato galima bandyti kelti tikslus.

            Noriu paminėti, kad šis tikslų formavimas yra aptartas labai siauriai. Naudingiems tikslams priklauso daugiau savybių, kurioms bus parašytas atskiras tinklaraštis ateityje. Šiuo metu dar norėčiau paminėti tai, kad, pasak Sinek (2019), mes turime tik vieną KODĖL. O tai reiškia, kad nors ir galima turėti keletą skirtingų vizijų, tikslai vienaip ar kitaip turėtų sietis su KODĖL. 

            Bet kokiu atveju, kyla klausimas, kaip tokias hierarchijas paversti naudingomis ir, remiantis jomis, planuoti savo veiklas?

1.5. Savatinis planavimas

            Stephen Covey pateikia žemiau parodytą kalendoriaus šabloną, kuris padeda įvairius iškeltus ilgalaikius tikslus sudėti į savaitės planą. Norint, kad kalendorius teiktų didžiausią naudą, rekomenduotina prieš tai jau turėti: asmeninę/organizacinę viziją, misiją ir ilgalaikius tikslus, taip pat jau žinoti planą, kaip tai pasiekti. Planuoti savo veiklą be šių dedamųjų komponentų yra geriau negu išvis nieko neplanuoti, tik manau, kad svarbu planuojant, bet kokiu atveju, sąmoningai atsižvelgti į Covey pateiktą 4 ketvirčių laiko valdymo grafiką

            Iš paveikslėlio matyti, kad dešinėje pusėje, planuojant savo savaitę, yra pirma įsivardijamos rolės veikloms/gyvenimo sritims, o kitoje pusėje esamai veiklai nustatomas tikslas arba nurodomos bent jau 3 veiklos kiekvienai rolei. Mes turime ribotus laiko ir energijos kiekius ir dėl šios priežasties, norėdami gauti didžiausios naudos, turėtume apgalvoti, ar veiklą vertėtų deleguoti, ar pačiam ją susiplanuoti ir įgyvendinti.

            Covey taip pat išskiria ir „Sharpen the Saw“ veiklas, kurios skirtos suderinti mūsų 4 svarbiausius resursus: fizinius, protinius, dvasinius ir socialinius/emocinius. Tikėtina, kad visų rolių į vieną dieną sutalpinti neišeis, tačiau per savaitę tikrai įmanoma taip suplanuoti veiklas, kad siekiant pusiausvyros gyvenime būtų pasirūpinta visais poreikiais.

            Laikui bėgant, aš Stephen Covey pasiūlytą šabloną truputį pakeičiau pagal save. Manasis atrodo taip:

            Susitikimus/įsipareigojimus suvedu į „Google“ kalendorių, o ilgalaikius tikslus ir trumpalaikius tikslus susirašau į „Excel“ dokumentą su rolės apibrėžimu. Buitiniams reikalams ar kitoms trivialioms veikloms atskiros rolės neišskiriu, o susivedu jas į kalendorių arba susirašau jas į savo „to do list“. Kalendoriuje taip pat palieku laisvos vietos tvarkytis su neplanuotomis veiklomis.

            Atleto, filosofo ir pianisto rolės skamba pompastiškai ir kol kas yra toli nuo realybės, tačiau asmeniškai man tokių idealų išsikėlimas leidžia geriau vizualizuoti tai, ko aš siekiu ir kur man reikia judėti. Šį savaitinį planą galima išskirti bei dedikuoti ir vienai rolei: pavyzdžiui, buvimas vadovu gali būti išpildytas per buvimą strategu, pardavėju, kolega ir kt.

2. PRAKTINIS PRITAIKYMAS

            Siekdamas struktūrizuotai pateikti procesus, nuo kurių rekomenduoju pradėti, išskyriau šios etapus:

  1. atradimo;
  2. pritaikymo;
  3. planavimo

            Pirma, rekomenduočiau atlikti WHY atradimą (angl. WHY discovery). Medžiagą, kaip tai padaryti, pateikiu resursuose. Pradedant su Sinek teorija, yra atrandami šablonai (angl. patterns) tų istorijų, kurios jūsų gyvenime sukėlė stipriausias emocijas. Iš ten gimsta pirminis WHY variantas ir svarbiausios jūsų vertybės. Tai yra atspirties taškas (angl. Origin story), kuris padeda išsigryninti kryptį. 

            Antra, puikiai papildantis procesas yra Stephen Covey misijos atradimas. Kadangi rolės yra formuojamos atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir refleksijas, savęs stebėjimo metu leidžiama išsikelti savo norimus tikslus kiekvienai rolei. Taip pat reguliariai juos peržvelgti ir atnaujinti. Tai yra asmeninė filosofija, kuria dera vadovautis kiekvieną akimirką.

            Trečia, svarbu yra ir ilgalaikių tikslų įsivedimas pagal įvairias metodikas (SMART, PURE, CLEAR ir pan.) ir planavimas dienos lygmeniu. Tai yra tavo augimo kelias ir numatomų rezultatų laukimas.

            Bendras veiksmų planas atrodytų taip:

  1. pradėti nuo savo šaknų, atrasti savo KODĖL;
  2. iš ten gauti vertybes, kurios vadinamos KAIP;
  3. išsigryninti viziją ir misiją;
  4. susidaryti roles/atsakomybes;
  5. išsikelti ilgalaikius tikslus;
  6. susidaryti trumpalaikį planą;
  7. pradėti vadovautis planu ir skirti laiko grįžimui į pirmą žingsnį; nuolat šlifuoti tuos aspektus, kur dar jaučiamas neišbaigtumas.

            Veiklos eiliškumas priklauso nuo asmens – ne kiekvienam tinka mano pasiūlyta metodologija, o ir įrankiai gali keistis. Taip pat noriu suderinti lūkesčius, kadangi per vieną dieną Romos nepastatysi. Visas šis procesas trunka mažiausiai metus ir daug laiko yra skiriama savęs pažinimui, refleksijoms, meditacijoms, eksperimentavimui, knygų skaitymui ir kitoms veikloms. Tai leidžia plėsti savęs suvokimą ir veda prie sąmoningai pasirinktos veiklos, kuri verslui padeda statyti konkurencinį pranašumą, o asmeniui – prasmingą gyvenimą

3. APIBENDRINIMAS

            Apibendrinant, kasdienių tikslų formavimas kyla iš vizijos – vietovės, į kurią nori nukeliauti ir dėl kurios esi pasiryžęs aukotis. Asmuo gali turėti vieną bendrą viziją arba keletą vizijų iš skirtingų gyvenimo sričių, kai tas vizijas vienija vienas bendras KODĖL. Formuoti kasdienius tikslus padeda aiškių rolių nusistatymas, o šios veda į tavo asmeninę arba organizacinę misiją. Kiekvienai rolei išsikelti tikslai būna ilgalaikiai ir trumpalaikiai.

            Žemiau pateikiu lentelę, kuri susieja ir papildo įvairias minėtas teorijas bei apibendrina visą mano turinį.

Stephen Covey

Vizija

Simon Sinek

Misija

Aukščiausio lygio tikslai

KODĖL

Vertybės

Vidutinio lygio tikslai

KAIP

Rolės

Žemiausio lygio tikslai

Dabartis

Ateitis

Praeitis

4. RESURSAI NORINTIEMS DAUGIAU

4.1 KODĖL ir KAIP atradimas

            Asmeninio KODĖL atradimas.

            KODĖL atradimas grupėms,

            Daugiau informacijos rasite Simon Sinek knygoje „Find Your WHY“.

4.2. Vizija, misija, rolės

            Dokumentas apie misijos, atsakomybių ir rolių įsivedimą.

            Daugiau informacijos – Stephen R. Covey „The  7 Habits of Highly Effective People“.

4.3. Ilgalaikiai ir trumaplaikiai tikslai

            Šioje vietoje atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo. Kaip tai daryti priklauso ir nuo pačio asmens pomėgių. Pavyzdžiai, kuriuos pateikiu, nėra visa apimantys ar visiems tinkantys. Vis dėlto mano pasiūlymai būtų tokie:

 • planuoti pagal išsikeltas roles/atsakomybes (šablonas jau pateiktas);
 • planuoti pagal principus (Stephen Covey „Principle-Centered Leadership“);
 • planuoti pagal gyvenimo sritis (gyvenimo ratas);
 • planuoti pagal „Sharpen the Saw“ veiklas (pavyzdžiui, veiklas ir roles, apimančias fizines gyvenimo sritis: miegą, sportą, mitybą ar meditaciją).

4.4. Rytinė meditacija

            Siūlau atlikti pratimą protui apšildyti (angl. priming) – jį galima papildyti peržvelgiant savo išsikeltą dienos planą, prisimenant savo vertybes ar vizualizuojant išsikeltą viziją.

4.5. Vakarinė meditacija/refleksija

O užbaigti šį straipsnį norėčiau gražiomis eilėmis iš stoikų mokymų:

Allow not sleep to close your wearied eyes,

Until you have reckoned up each daytime deed:

“Where did I go wrong? What did I do? And what duty’s left

undone?”

From first to last review your acts and then

Reprove yourself for wretched acts, but rejoice in those done well.

 

 („Auksinės eilės“, kurias Epiktetas deklamavo savo mokiniams)

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 1. Asmeninio KODĖL atradimas (2021, spalis). Prieiga: https://simonsinek.com/wp-content/uploads/2018/10/PartnerSection.pdf
 2. Covey, S. (2020). 7 habits of highly effective people.
 3. Duckworth, A. (2016)
 4. Robertson, D. (2019). How to Think Like a Roman Emperor: The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius.
 5. Gyvenimo ratas (2021, spalis). Prieiga https://positivepsychology.com/wheel-of-life-coaching/
 6. Grupinio KODĖL atradimas (2021, spalis). Prieiga https://bit.ly/FYWresources 
 7. IKEA vizija (2021, spalis). Prieiga https://ikea.jobs.cz/en/vision-culture-and-values.
 8. Microsoft vizija (2021, spalis). Pieiga https://www.microsoft.com/en-us/about
 9. Misijos, vertybių ir rolių atradimas (2021, spalis). Prieiga https://www.jmu.edu/osarp/programs/Mentor/Mentors/MissionStatementResources/mission-creation-Senge-Covey.pdf
 10. Nike vizija (2021, spalis). Prieiga https://about.nike.com/
 11. Planavimas pagal principus (2021, spalis). Prieiga https://www.researchgate.net/publication/229044794_Developing_a_learning_organization_a_case_study/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic
 12. Pratimas protui apšildyti (priming) https://www.tonyrobbins.com/ask-tony/priming/
 13. Vizijos apibrėžimas (Just Cause) (2021, spalis). Prieiga https://simonsinek.com/discover/great-leaders-organizations-advance-a-just-cause/

Leave a comment