Savireguliacija: ar jaučiamės laimingesni, kai žinome, ko siekiame?

December 7, 2021
Domantas Alčauskas
Julija Andraloit
Linas Juozulynas
Brigita Bielskė

PRATARMĖ

            Turtingiausiu kada nors gyvenusiu žmogumi ir pirmuoju Jungtinių Amerikos Valstijų milijardieriumi tituluojamas Džonas D. Rokfeleris yra pasakęs: „Tikslo siekimas yra viena svarbiausių sėkmės gyvenime sąlygų, nesvarbu, kokio tikslo yra siekiama“. Šio pasakymo aktualumą nūdienai patvirtina populiariosios psichologijos autorių sukurtų įrankių (knygų, seminarų ir kt.), orientuotų į laimės pasiekimą per išsikeltų tikslų įgyvendinimą, gausa ir paklausa. „Kokius tikslus turiu išsikelti, kad būčiau laimingas, ir kaip juos įgyvendinti?“ – tokį ar panašų klausimą vis dažniau galima išgirsti ir psichologo ar koučingo specialisto kabinete. Tad ar išties tampame laimingesni, kai žinome, ko siekiame, ir imamės kryptingai save reguliuoti? Koks yra savireguliacijos ir psichologinės gerovės ryšys?

            Siekiant aiškumo, šiame darbe buvo pasirinktas savireguliacijos ciklinių fazių modelis (Zimmerman, 2000), leidžiantis sistemiškai ir struktūriškai suformuluoti šio darbo tikslą: atskleisti trijuose savireguliacijos etapuose – apgalvojimo, savirefleksijos ir įgyvendinimo – išskirtinų tam tikrų savireguliacijos elementų sąsajas su psichologine gerove. Daugiausia dėmesio šiame darbe skiriama tokiems psichologinę gerovę sąlygojantiems savireguliacijos elementams kaip vidiniai tikslai, motyvacija, savirefleksija ir valia.

            Šio tinklarasčio tikslas – nagrinėjant atliktus tyrimus ir remiantis savireguliacijos ciklinių fazių modeliu, atskleisti savireguliacijos ir laimės jausmo sąsajas/koreliacijas.

            Tinklaraštyje:

1. apžvelgti apgalvojimo etape keliamų tikslų tipus ir nustatyti jų sąsają su psichologine gerove;
2. išnagrinėti savirefleksijos įtaką vidinių tikslų įgyvendinimui ir psichologinei gerovei;
3. atskleisti valios vaidmenį savireguliacijos procese ir panagrinėti jos ryšį su psichologine gerove.

ĮVADAS

1.1. Savireguliacijos ir savireguliacijos metodo apibrėžimas

            Savireguliacija (angl. self-regulation) yra apibūdinama kaip gebėjimas, kintant aplinkybėms, lanksčiai planuoti, valdyti ir stebėti savo elgesį (Brown, 1998). Savireguliacijos įgūdžiai kontroliuoja į tikslą nukreiptą (savideterminuotą) elgesį – jie padeda, siekiant norimų rezultatų, trumpam laiko tarpui atidėti pasitenkinimą.

           Zimmerman (1986) teigimu, savireguliacijos metodas (SRL) yra pagrindinė koncepcinė sistema, skirta suprasti pažinimo, motyvacinius ir emocinius tobulėjimo aspektus (žr. paveikslą).

  1. apgalvojimo/planavimo (angl. forethought);
  2. įgyvendinimo/valingumo (angl. performance or volitional control);
  3. savirefleksijos (angl. self-reflection).

1.2. Psichologinės gerovės apibrėžimas

            Psichologinė gerovė – tai asmens savo gyvenimui taikoma vertinimų visuma, santykio tarp lūkesčių ir pasiekimų įvairiose gyvenimo srityse – profesinėse veiklose, šeimoje, sveikatos palaikyme, turtinėse gyvenimo sąlygose ar tarpasmeniniuose santykiuose – pasekmė (Bagdonas ir Bliumas, 2019). Daugelis tyrinėtojų išskiria tris dedamuosius psichologinės gerovės elementus: (1) pozityvaus afekto – tokių esamų malonių emocijų kaip džiaugsmas, pasitenkinimas ar meilė buvimas; (2) negatyvaus afekto – tokių dabartinių nemalonių emocijų kaip baimė, pyktis ar liūdesys buvimas, ir (3) asmeninius vertinimus apie pasitenkinimą (Diener, 2009). Susumavus šiuos tris dedamuosius, galima teigti, kad laimingas žmogus yra tas, kuris dažnai būna džiaugsmingas, kartais jaučiasi liūdnas ir bendrai yra patenkintas savo gyvenimu.

1.3. Savireguliacjos dedamųjų svarba psichologinei gerovei

1.3.1. Tikslų tipai ir jų sąsaja su psichologinės gerovės pojūčiu

            Šioje darbo dalyje yra apžvelgiama literatūra apie tikslų kėlimo ir strateginio planavimo dedamųjų įtaką asmens psichologinei gerovei. Tikslų kėlimas ir strateginis planavimas priklauso užduoties analizės etapui, o apgalvojimo etapą apskritai Zimmerman (2013) padalija į dvi dalis: (1) užduoties analizę ir (2) savimotyvacinius įsitikinimus (angl. self-motivation beliefs). Pastaroji dalis šiame darbe neapžvelgiama dėl ribotos darbo apimties.

            Diener ir kt. (2009) teigia, kad pamatuoti laimę ar psichologinę gerovę yra įmanoma, net jei tokie metodai ir turi ribotumų. Pavyzdžiui, geros savijautos matavimams galima pasitelkti asmens subjektyvaus vertinimo apklausą. Tačiau tokių matavimų rezultatų reikšmingumą neigia Cooke ir kt. (2016), identifikavę daug skirtingų matavimo instrumentų, besiskiriančių trukme, psichometrinėmis savybėmis ir psichologinės gerovės konceptu. Taigi iki šios dienos psichologų bendruomenėje iš esmės nėra sutarta, kaip tinkamai matuoti ir suprasti psichologinę gerovę (Cooke et al., 2016).

            Nors psichologinės gerovės matavimai turi ribotumų, buvo pastebėta, kad geros savijautos rodikliams didelę įtaką daro tikslo turėjimas. Tikslas, pasak Bagdono ir Bliumo (2019), yra „veiksmų, elgesio ar veiklos rezultatų, kuriuos individas numato ir kurių siekia, vaizdinys“. MacLeod ir kt. (2008) tyrimas preliminariai palaiko požiūrį, kad tikslų kėlimas ir planavimas prisideda prie psichologinės gerovės rezultatų. Anot tyrėjų, vertingų tikslų turėjimas ir progresavimas jų siekiant padeda iš esmės pakelti psichologinės gerovės rodiklius, tačiau autoriai taip pat pastebi, kad su psichologine gerove siejasi daugelis veiksnių, ir išreiškia abejonę dėl būtent tikslų siekimo poveikio jai (MacLeod et al., 2008).

            Carver ir Scheier (1990) neabejoja, kad tikslų siekimas ir pasiekimas prisideda prie psichologinės gerovės. Tyrėjai teigia, kad momentinis progresas tikslų link teikia asmeniui pasitenkinimą, kuris iš savęs yra raktas į gerą psichologinę savijautą. Autoriams pritaria Smith ir kt. (2007), taip pat atskleisdami, kad tikslai turi glaudų ryšį su poreikių patenkinimu. Jų tyrimai patvirtina, kad tikslo pasiekimas stipriai koreliuoja su pozityviu afektu (α = 0,59, p < 0,01) ir poreikių patenkinimu, o pastarasis su pasitenkinimu gyvenimu (α = 0,39, p < 0,01) (Smith et al., 2007). Pats tikslo pasiekimas turi teigiamą koreliaciją su poreikių patenkinimu, o tai savo ruožtu numato psichologinės gerovės įverčius (Smith et al., 2007). Apskritai, aiškus tikslų iškėlimas ir planavimo įgūdžiai galimai leidžia pasiekti tikslus per įvairias gyvenimo sritis, o tai galiausiai daro poveikį psichologinei gerovei (MacLeod & Conway, 2005).

            Kitas svarbus atradimas yra tai, kad prie psichologinės gerovės prisideda reikšmingo tikslo vizualizavimas. Cantor ir Sanderson (1999) papildo minėtus autorius, teigdami, kad toks savijautos pagerėjimas nėra tik momentinis. Daug labiau tikėtina, kad turėdamas prasmingus tikslus ir jų siekdamas, asmuo stipriau įsitrauks į gyvenimo užduotis ir roles, o tai prisidės prie psichologinės gerovės.

            Zimmerman modelyje savireguliacijos procesas siejamas su individo motyvacija. Kaip teigia Sheldon ir Kasser (2008), motyvacija siekti tikslų priklauso nuo tikslų prigimties. Pagal tikslų generavimo šaltinį (prigimtį), galima išskirti dvi tikslų rūšis – žmogaus savarankiškai, remiantis vidine motyvacija, sukurtus tikslus ir tikslus, kurie keliami iš išorės (Sheldon & Kasser, 2008). Išorės iškeltus tikslus mes įgyvendiname ne savo malonumui, o jų realizavimas – tik tarpinis įrankis, padedantis įgyvendinti mūsų norus (Leontiev & Suchkov, 2015). Pirmasis autorių išskirtas tikslų tipas apima tik mūsų pačių pagal vidinės motyvacijos modelį sukurtus tikslus. Pasiekus pastaruosius, padidėja subjektyvi asmens gerovė, o iš išorės išsikeltų, net ir labai sėkmingų, tikslų pasiekimas tik nedideliu mastu daro įtaką laimės jausmui ir gerovei (Sheldon & Kasser, 2008).

            Tokią išvadą taip pat galima daryti remiantis Kasser ir Ahuvia (2002) atliktais studentų gerovės jausmo priklausomybės nuo motyvacijos rūšies tyrimais. Šie tyrimai parodė, kad išorinių tikslų siekimas neigiamai koreliuoja su studentų savirealizacijos lygiu ir gyvybingumu. Kuo ambicingesni buvo studentų materialistiniai (šiuo atveju – išoriniai) tikslai, tuo dažniau jie jautė nepasitenkinimą (r = 0,22; p < 0,05) ir nerimą (r = 0,19; p < 0,01) (Kasser & Ahuvia, 2002). Tuo tarpu kuo studentų tikslai buvo arčiau jų tikrų (vidinių) norų, tuo jie jautėsi gyvybingesni (r = 0,29; p < 0,01), jautė mažiau negalavimų (r = 0,18; p < 0,1) ir trumpesnį laiką buvo nelaimingi (r = 0,27; p < 0,01) (Kasser & Ahuvia, 2002). Iš tyrėjų pateiktų duomenų matome, kad stiprią materialistinę vertybinę orientaciją (ir tikslus) turintys studentai pranešė apie žemesnį pasitenkinimo lygį, nors jų aplinka ir palaikė bei skatino tokias vertybes.

            Iš asmens vidaus kylančio tikslo pabūdis taip pat lemia ir tai, ar bus pasiektas norimas užsibrėžtas rezultatas. Baumeister ir kt. (2007) teigia, kad ilgalaikės veiklos vykdymo (tikslo siekimo) sėkmę lemia vidinė motyvacija, kadangi veiksmų reguliavimas priklauso nuo to, ar asmuo turi norą tęsti pradėtą veiklą. Taip pat asmenų gebėjimą reguliuoti savo veiksmus siekiant norimų ateities rezultatų (tikslų) galima sieti su atpildo atidėjimo (angl. delayed gratification) efektu, kuris turi svarią ir teigiamą įtaką asmens psichologinei gerovei (Gschwandtner et al., 2021).

            Kitą reikšmingą tyrimą 2005 m. atliko Grouzet su kolegomis. Šiame penkiolikoje šalių vykdytame tarpkultūriniame tyrime nustatyta, kad visose kultūrose savarankiškai išsikeltų tikslų pasiekimas yra svarbus subjektyvios gerovės pojūčiui, o išorinių tikslų pasiekimas visose kultūrose neturi įtakos subjektyviai gerovei (Grouzet et al., 2005). Grouzet įžvalgos šiam darbui svarbios tuo, kad atskleidžia, jog norėdamas patirti laimę, žmogus turi ne tik sėkmingai pasiekti tikslus, bet ir juos išsikelti atsižvelgdamas į tikruosius savo motyvus.

            Laikui bėgant, imta akcentuoti vidinių ir išorinių tikslų atskyrimą pagal turinį (Kasser & Ryan, 1996). Vidiniai tikslai yra tikslai, kurie tiesiogiai tenkina pagrindinius psichologinius poreikius. Vienas tokių poreikių gali būti santykių su kitais žmonėmis poreikis (giminingumas), patenkinamas veiksmais, kuriais siekiama bendrauti (Kasser & Ryan, 1996). O išoriniai tikslai, priešingai nei vidiniai, pasak Kasser ir Ryan (1996), nėra tiesiogiai susiję su pagrindiniais poreikiais, bet teikia antrinį, išvestinį ar netiesioginį pasitenkinimą. Jie yra svarbūs tuo, kad tarnauja kaip tarpinis žingsnis asmeniui tenkinant pagrindinius psichologinius poreikius ir netiesiogiai lemia šį pasitenkinimą (Sheldon & Kasser, 2008). Vidiniai tikslai apima prasmingus santykius su žmonėmis, asmeninį augimą ir indėlį į visuomenės gerovę, o išoriniai tikslai apima turto kaupimą, patrauklų įvaizdį ar šlovę (Leontiev & Suchkov, 2015).

            Remdamasis aukščiau paminėtais tyrimais, profesorius Leontjev teigia, kad jei žmonių pagrindiniai poreikiai yra santykinai aukšto pasitenkinimo lygio, jie nusistato tikslus, kliaudamiesi savo interesais ir vertybėmis. Taigi jų tikslai yra pagrįsti vidine motyvacija (Leontiev & Suchkov, 2015). Tyrėjas daro išvadą, kad žmonėms patiriant nuolatinį lėtinį nusivylimą, pavyzdžiui, jei jiems nuolat nesiseka meilėje arba jie yra kritikuojami dėl nekompetencijos, tokie žmonės yra linkę apsiginti nuo šios patirties ir ją kompensuoti sukurdami kokius nors pakaitinius poreikius. Kadangi išoriniai tikslai tiesiogiai netenkina pagrindinių poreikių ir netgi gali jiems prieštarauti, jie teikia antrinį, išvestinį ar netiesioginį pasitenkinimą ir kartais kenkia vidiniams tikslams (Leontiev & Suchkov, 2015). Pavyzdžiui, labai stiprus asmens susitelkimas į tikslą sukaupti turto gali trukdyti geram šeimyniniam gyvenimui, o perdėtas susirūpinimas dėl išgarsėjimo gali daryti blogą įtaką jų asmeniniam augimui.

            Deci pastebi, kad kai žmonės teikia pirmenybę išoriniams, o ne vidiniams tikslams, jų gerovės rodikliai, įskaitant savirealizacijos, savigarbos ir gyvybingumo rodiklius, yra žemesni, o neigiamų patyrimų, įskaitant nerimą, depresiją ir narcisizmą, lygis – gana aukštas (Deci ir kt., 1999). Ir atvirkščiai, kaip rodo mūsų nagrinėjamas Kasser studentų tikslų įtakos gerovei tyrimas, tie asmenys, kurie teikia pirmenybę vidiniams tikslams, turi aukštesnius gerovės ir žemesnius nelaimingumo rodiklius. Šie tyrimai leidžia daryti išvadą, kad su pagrindiniais poreikiais susijusių tikslų pasiekimo laipsnis koreliuoja su subjektyvios gerovės lygiu, o sėkmingas išorinių tikslų, kurie niekaip nėra susiję su vidine žmogaus motyvacija, pasiekimas subjektyviai gerovei įtakos nedaro (Kasser & Ryan, 1996).

            Apibendrinant, tikslai, kurie yra iškelti atsižvelgiant į asmens motyvacinę struktūrą ir vertybes arba yra nukreipti į malonią veiklą, prisideda prie asmens psichologinės gerovės. Gerai asmenų savijautai įtaką daro ir galvojimas apie norimą situaciją ar apie savo išsikeltus prasmingus tikslus.

1.3.2. Savirefleksija ir jos sąsajos su psichologiniu pasitenkinimu

            Savirefleksiją Zimmerman (2009) skirsto į du komponentus – savęs vertinimą (angl. self-judgement) ir reagavimą (angl. self-reaction), kurie toliau skaidomi į dar mažesnes subfazes (žr. paveikslą). Šioje skiltyje nagrinėjama trečioji sėkmingam tikslų įgyvendinimui bei psichologiniam pasitenkinimui reikšminga ciklinių fazių modelio (Zimmerman, 2009) fazė – savirefleksija.

            Savirefleksijos fenomenas, kuris taip pat yra vienas iš emocinio intelekto dedamųjų, yra labai svarbus ugdant profesionalumą (Campbell, 2015), o mūsų aptariamame kontekste – ir subjektyviai individo psichologinei gerovei. Anot Campbell (2015), vis dažniau yra tvirtinama, kad reguliariai savo elgesį ir emocijas apmąstantys asmenys gali lengviau tapti kompetentingais ir savarankiškais praktikais. Manoma, kad mąstymas apie savo mintis, jausmus ar elgesį padidina savimonę ir sąmoningesnį elgesį, taip pat ir kognityvinės bei emocinės įžvalgos galimybes (Lyke, 2008). Manytina, kad tai veda prie psichologinės asmens gerovės.

            Šiam darbui itin aktuali Pai (2016) atrasta sąsaja tarp savirefleksijos ir nerimo sumažėjimo. Pai nustatė, kad savirefleksijos įžvalgos kartu su įgyta patirtimi gali padėti atsikratyti nerimo ar bent jau jį sumažinti. Tyrimai su medicinos studentais atskleidė teigiamą koreliaciją tarp savirefleksijos ir sumažėjusio nerimo. Išvados parodė, kad pradžioje nerimas turėjo reikšmingą neigiamą poveikį studentų mokymosi efektyvumui (α = 0,14, p < 0,05), o savirefleksijos naudojimas – reikšmingos teigiamos įtakos ramesnėms būsenoms (α = 0,37, p < 0,01), kurios leidžia subjektui patirti emocinę gerovę (Pai, 2016).

            Apibendrinant, savirefleksija teigiamai koreliuoja su nerimo mažinimu ir geresniais rezultatų pasiekimais, o tai tiesiogiai veikia individo psichologinės gerovės jausmą.

1.3.3. Valios vaidmuo savireguliacijos procese ir sąsajos su psichologine gerove

            Ciklinių fazių modelyje išskiriamas įgyvendinimo arba valingumo (angl. performance or volitional control) etapas, kurio metu atliekami savikontrolės ir savistabos procesai, kurie buvo suplanuoti apgalvojimo (angl. forethought) etape (Zimmerman, 2000). Zimmerman savo darbuose mini valios svarbą savireguliacijos įgyvendinimo procese, tačiau detaliau valios sąsajų su psichologine gerove nenagrinėja, daugiau dėmesio skirdamas įgyvendinimo etapo technikų analizei (Zimmerman, 2008, 2013). 

            Valiai kaip svarbiam veiksniui savireguliacijos procese daug dėmesio skyrė amerikiečių psichologas Baumeister. Jis kartu su kolegomis pasiūlė valios išeikvojimo (angl. ego depletion) modelį, pagal kurį valia suprantama kaip ribotas resursas: kurį laiką naudodamasis šiuo resursu, žmogus patenka į išeikvojimo būseną, kai tolesnės savireguliacijos pastangos tampa vis mažiau sėkmingos (Muraven & Baumeister, 2000). Tokiu atveju esame mažiau sėkmingi spręsdami sunkius mąstymo uždavinius (Schmeichel et. al, 2003), esame labiau linkę impulsyviai leisti pinigus (Vohs & Faber, 2004), suvartojame daugiau alkoholio, net ir žinodami, kad mūsų laukia vairavimo egzaminas (Muraven et. al, 2002), esame labiau linkę pasirinkti netinkamą ar nekontroliuojamą seksualinį elgesį (Gailliot & Baumeister, 2007), pasikliaujame paprastomis sprendimų priėmimo strategijomis (Amir et. al, 2005) ir esame labiau linkę nutraukti dietą ar prisivalgyti (Vohs & Heatherton, 2000).

            Kita vertus, valios išsekimas priklauso nuo žmogaus tikėjimo valios kaip “riboto ištekliaus“ teorija (Job et. al, 2010). Naujausi moksliniai tyrimai tikėjimo savo valios galia įtaką tikslų siekimui dar labiau išplečia ir susieja su psichologine gerove: populiacijos skerspjūvio tyrimo ir dviejų longitudinių tyrimų metu buvo matuojamas individų tikėjimas skirtingomis valios teorijomis ir jo sąsaja su psichologine gerove (Bernecker et. al, 2015). Pirmojo tyrimo rezultatai parodė, kad valios kaip “riboto ištekliaus“ teorija buvo siejama su žemesne psichologine gerove dirbančių suaugusiųjų imtyje. Be to, remiantis antrojo tyrimo rezultatais, ši teorija numatė žemesnį gerovės lygį tuomet, kai studentai susidūrė su dideliais savireguliacijos reikalavimais. Trečiasis tyrimas pakartojo radinį, kad “riboto ištekliaus“ teorija tikintys studentai patyrė žemesnę psichologinę gerovę aukštų reikalavimų fazėse ir nustatė, kad asmeninio tikslo pažanga medijavo šį santykį. Apibendrindami minėtų tyrimų rezultatus, galime teigti, kad individų tikėjimas, jog valios jėga yra pagrįsta ribotais ištekliais, turi neigiamų pasekmių ne tik savikontrolei, bet ir asmeniniam tikslo siekimui bei psichologinei gerovei (Bernecker et. al, 2015).

IŠVADOS

            Išnagrinėjus aptartą literatūrą, buvo prieita prie žemiau pateiktų išvadų.

1. Individai jaučia didesnį psichologinį pasitenkinimą ne realizuodami išorinius tikslus, o siekdami vidinių tikslų, kurie yra iškelti atsižvelgiant į asmens motyvacinę struktūrą ar vertybes.
2. Asmens psichologinei gerovei įtaką daro galvojimas apie norimą situaciją ar apie savo išsikeltus prasmingus tikslus.
3. Savirefleksija yra svarbi siekiant vidinio pasitenkinimo jausmo ir psichologinės gerovės būsenos. Reflektuojant savo elgesį ir patyrimus, pastebimi tobulintini aspektai, kurie leidžia iš naujo įvertinti savo jauseną ir, pakoregavus veiksmus, ją pagerinti.
4. Tikėjimas neribota valios jėga skatina žmones sėkmingai siekti jiems asmeniškai reikšmingų tikslų ir daryti stabilią pažangą jų link, o ši investicija atsiperka patiriama aukštesne psichologine gerove.

LITERATŪRA

 1. Bagdonas, A., Bliumas, R. (2019). Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
 2. Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). The Strength Model of Self-Control. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351–355. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2007.00534.x
 3. Bernecker, K., Herrmann, M., Brandstätter, V., & Job, V. (2017). Implicit Theories About Willpower Predict Subjective Well-Being: Willpower Theories and Well-Being. Journal of Personality, 85(2), 136–150. https://doi.org/10.1111/jopy.12225
 4. Brown, J. M. (1998). Self-Regulation and the Addictive Behaviors. In W. R. Miller & N. Heather (Eds.), Treating Addictive Behaviors (pp. 61–73). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-1934-2_5
 5. Brunstein, J. C., Schultheiss, O. C., & Grässman, R. (1998). Personal goals and emotional well-being: The moderating role of motive dispositions. Journal of Personality and Social Psychology, 75(2), 494–508. https://doi.org/10.1037/0022-3514.75.2.494
 6. Campbell, M. K., Corpus, K., Wussow, T. M., Plummer, T., Gibbs, D., & Hix, S. (2015). Fieldwork Educators’ Perspectives: Professional Behavior Attributes of Level II Fieldwork Students. The Open Journal of Occupational Therapy, 3(4). https://doi.org/10.15453/2168-6408.1146
 7. Cantor, N., & Sanderson, C. A. (1999). Life task participation and well-being: The importance of taking part in daily life. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Well-being: The foundations of hedonic psychology (pp. 230–243).
 8. Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1990). Origins and functions of positive and negative affect: A control-process view. Psychological Review, 97(1), 19–35. https://doi.org/10.1037/0033-295X.97.1.19
 9. Cooke, P. J., Melchert, T. P., & Connor, K. (2016). Measuring Well-Being: A Review of Instruments. The Counseling Psychologist, 44(5), 730–757. https://doi.org/10.1177/0011000016633507
 10. Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). The undermining effect is a reality after all—Extrinsic rewards, task interest, and self-determination: Reply to Eisenberger, Pierce, and Cameron (1999) and Lepper, Henderlong, and Gingras (1999). Psychological Bulletin, 125(6), 692–700. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.6.692
 11. Diener, E. (2009). The science of well-being: The collected works of Ed Diener (Vol. 37, pp. 11-58). Dordrecht: Springer.
 12. Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2009). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), The Oxford Handbook of Positive Psychology (pp. 186–194). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0017
 13. Gailliot, M. T., & Baumeister, R. F. (2007). Self-Regulation and Sexual Restraint: Dispositionally and Temporarily Poor Self-Regulatory Abilities Contribute to Failures at Restraining Sexual Behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(2), 173-186. https://doi.org/10.1177/0146167206293472
 14. Grouzet, F. M. E., Kasser, T., Ahuvia, A., Dols, J. M. F., Kim, Y., Lau, S., Ryan, R. M., Saunders, S., Schmuck, P., & Sheldon, K. M. (2005). The Structure of Goal Contents Across 15 Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 89(5), 800–816. https://doi.org/10.1037/0022-3514.89.5.800
 15. Job, V., Dweck, C. S., & Walton, G. M. (2010). Ego Depletion—Is It All in Your Head?: Implicit Theories About Willpower Affect Self-Regulation. Psychological Science, 21(11), 1686–1693. https://doi.org/10.1177/0956797610384745
 16. Kasser, T., Ahuvia, A. C. (2002). Materialistic values and well-being in business students. European Journal of Social Psychology, 32, 137–146. https://doi.org/10.1002/ejsp.85
 17. Kasser, T., Ryan, R. M. (1996). Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(3), 280–287. https://doi.org/10.1177/0146167296223006
 18. Leontiev D.A., Suchkov D.D. (2015) Setting and achieving goals as a factor of psychological well-being. Žurnalas „Psichologiniai tyrimai”, 8 dalis, Nr.44. http://psystudy.ru/index.php/num/2015v8n44/300-leontiev44.html
 19. Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). Risk as feelings. Psychological Bulletin, 127(2), 267–286. https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.2.267
 20. Lyke, J. A. (2009). Insight, but not self-reflection, is related to subjective well-being. Personality and Individual Differences, 46(1), 66–70. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.09.010
 21. MacLeod, A. K., Coates, E., & Hetherton, J. (2008). Increasing well-being through teaching goal-setting and planning skills: Results of a brief intervention. Journal of Happiness Studies, 9(2), 185–196. https://doi.org/10.1007/s10902-007-9057-2
 22. McLeod, G. A., Vaughan, B., Carey, I., Shannon, T., & Winn, E. (2020). Pre-professional reflective practice: Strategies, perspectives and experiences. International Journal of Osteopathic Medicine, 35, 50–56. https://doi.org/10.1016/j.ijosm.2019.11.005
 23. Muraven, M., Collins, R. L., & Neinhaus, K. (2002). Self-control and alcohol restraint: An initial application of the Self-Control Strength Model. Psychology of Addictive Behaviors, 16(2), 113–120. https://doi.org/10.1037/0893-164X.16.2.113
 24. Pai, H. C. (2016). An integrated model for the effects of self-reflection and clinical experiential learning on clinical nursing performance in nursing students: A longitudinal study. Nurse Education Today, 45, 156–162. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.07.011
 25. Panadero, E. (2017). A Review of Self-regulated Learning: Six Models and Four Directions for Research. Frontiers in Psychology, 8, 422. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00422
 26. Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Cómo autorregulan nuestros alumnos? Modelo de Zimmerman sobre estrategias de aprendizaje. Anales de Psicología, 30(2), 450–462. https://doi.org/10.6018/analesps.30.2.167221
 27. Sheldon, K., Kasser, T. (2008). Psychological threat and extrinsic goal striving. Motivation and Emotion. 32, 37–45. https://doi.org/10.1007/s11031-008-9081-5
 28. Smith, A., Ntoumanis, N., & Duda, J. L. (2007). Goal Striving, Goal Attainment, and Well-Being: Adapting and Testing the Self-Concordance Model in Sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 29(6), 763-782.
 29. Vohs, K. D., & Heatherton, T. F. (2000). Self-Regulatory Failure: A Resource-Depletion Approach. Psychological Science, 11(3), 249–254. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00250
 30. Zimmerman, B. J. (2008). Investigating Self-Regulation and Motivation: Historical Background, Methodological Developments, and Future Prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166–183. https://doi.org/10.3102/0002831207312909
 31. Zimmerman, B. J. (2013). From Cognitive Modeling to Self-Regulation: A Social Cognitive Career Path. Educational Psychologist, 48(3), 135–147. https://doi.org/10.1080/00461520.2013.794676

Leave a comment